Property Types

 • 41% - आवासीय जग्गा
 • 21% जग्गा
 • 9% - साढे दुई तल्ला
 • 29% अन्य

Property Status

 • 100% बिक्रिमा

Property Cities

 • 26% काठमाण्डौ
 • 18% पोखरा
 • 16% भक्तपुर
 • 40% अन्य

About Aafnai Ghar

क्रम मिलाउने :

0 राय

क्रम मिलाउने ::
राय राख्नुहोस्

  राय राख्नुहोस्

  Compare listings

  Compare